Medezeggenschapsraad

Een inspraakmogelijkheid voor ouders (én leerkrachten) is geregeld via de Wet Medezeggenschap Scholen. Aan elke school moet een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden zijn, bestaande uit een personeelsgeleding en een oudergeleding, die opereert volgens een medezeggenschapsreglement. In de wet is ook geregeld, dat ouders en leerkrachten over een groot aantal zaken betreffende het beleid van de school mogen meepraten. Bij heel veel zaken heeft de raad adviesrecht en vaak mag het beleid zelfs niet worden uitgevoerd zonder instemming van de medezeggenschapsraad. De raad probeert bij haar adviezen/instemming altijd het belang van zowel de ouders en personeelsleden als de schoolorganisatie in het oog te houden.

 

Op schoolniveau worden de schoolspecifieke beleidszaken besproken tussen directeur en MR; op stichtingsniveau is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad de gesprekspartner van het college van bestuur. De middelen voor de uitvoering van de plannen van de (G)MR zijn geborgd in de (school)begrotingen.

 

Onze MR, bestaande uit teamleden en ouders, hecht belang aan een school die het kind centraal stelt. Daarom geeft de MR de hoogste prioriteit aan een veilige en prettige omgeving voor zowel het kind als het personeel, waarbinnen ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. We doen dit door (beleids-)voorstellen te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.

Onderwerpen die we bespreken zijn onder andere: schooltijden, groepsbezetting, vakantierooster, schoolgids, schoolplan, schooljaarverslag, protocollen, kwaliteit van het onderwijs,

veiligheid en verkeer. Wij volgen kritisch de processen, taakinvulling en het management en proberen dit nog verder te verbeteren.

 

De MR wil proactief met de directie en het personeel van St. Theresia en de Oudervereniging proberen een nog betere organisatie neer te zetten. Ook volgen wij het beleid van de Stichting Swalm en Roer nauwlettend. Hierbij is uw hulp nodig. We zien ook niet alles. Wij zijn dan ook heel blij met uw opmerkingen. De MR wil en mag zich niet mengen in persoonlijke zaken, maar is er wel voor om zaken die het algemeen belang raken op te pakken en onder de aandacht te brengen.

 

Mocht u interesse hebben, schuif dan een keer aan tijdens een MR-vergadering. De vergaderdata staan vermeld onder het kopje MR op de website. We vergaderen ongeveer eens in de 6 weken. Deze vergaderingen zijn openbaar, tenzij er vertrouwelijke onderwerpen worden behandeld. De notulen worden opgehangen in de school en tevens worden ze op de website van de school geplaatst: www.theresiaboukoul.nl

 

Wilt u meer weten over het functioneren van de MR of heeft u vragen of opmerkingen die de school aangaan, dan kunt u hiervoor altijd terecht bij een van onderstaande leden.

 

Geleding

Naam

Rol

Personeel Lenny Crins Voorzitter
Anouk van Melick Secretaris
Ouders Lonneke Bueneker Penningmeester
Renata Bruinsma Plaatsvervangend  voorzitter

 

Ons e-mailadres is: mrtheresiaboukoul@gmail.com