De leerlingenraad

Samenstelling leerlingenraad 2019-2020:

 

Waarom een leerlingenraad?

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie van St. Theresia, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Bevorderen van actief burgerschap.

Welke kwaliteiten heeft een leerling in de leerlingenraad?

 • De leerling staat open voor ideeën van anderen en kan deze overbrengen.
 • De leerling kan zijn/haar ideeën en zijn/haar mening beargumenteren.
 • De leerling kan (op niveau) luisteren, samenvatten, doorvragen.
 • De leerling heeft inzicht of een idee reëel en uitvoerbaar is.
 • De leerling van 7-8 kan een vergadering voorzitten en/of verslag opstellen.
 • De leerling kan de tijdsinvestering doen.

Hoe is de organisatie?

 • De gesprekken worden gevoerd in bijzijn van de directeur.
 • In de groepen 6/7/8 worden jaarlijks in het begin van het jaar verkiezingen gehouden.
 • De leerkrachten doen dit volgens gezamenlijk gemaakte afspraken:
 • In elke leeftijdsgroep worden 2 leerlingen gekozen die namens de gehele combinatiegroep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.
 • De leden kiezen in de eerste vergadering in groep 7/8 een voorzitter en secretaris/notulant.
 • De verslaglegging wordt na goedkeuring door de directeur (inhoud en spelling) gepubliceerd op Isy/de website met eigen tabblad “leerlingenraad”.
 • De leerlingenraad komt elke 6 weken bij elkaar, onder schooltijd.
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas en in de onderbouw.
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?

 • Een week voorafgaand aan de vergadering wordt in de klas een groepsgesprek gehouden.
 • De vertegenwoordigers bespreken onder toeziend oog van de leerkracht ideeën van de klas. De vertegenwoordigers nemen deze ideeën mee naar het overleg.
 • De leerlingenraad is geen “klaag-of-wij-willen-muur”.
 • Leden van de leerlingenraad kunnen door andere leerlingen worden aangesproken.
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de oudervereniging, de medezeggenschapsraad of het team.
 • Voorbeelden
  • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
  • Invulling van de vrijdagochtenden (voor een vakantie).
  • Advies bij de organisatie van het schoolreisje.
  • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.
  • Adviseren bij allerhande festiviteiten.