De Stichting Swalm en Roer

Onze school valt onder het bestuur van stichting Swalm & Roer voor onderwijs en opvoeding. Deze stichting is verantwoordelijk voor de aansturing van 23 scholen voor primair onderwijs in de gemeenten Roermond en Roerdalen met in totaal 5.620 leerlingen en 510 medewerkers. Het betreft zowel openbare, katholieke, protestants-christelijke als algemeen bijzondere scholen. Hieronder valt ook een school voor speciaal basisonderwijs.

De stichting wordt geleid door een professioneel bestuur bestaande uit 1 persoon die het college van bestuur (CvB) vormt. Het CvB bepaalt het beleid op strategisch niveau op lange termijn.

De schooldirecteur is integraal en eindverantwoordelijk voor de aan zijn leiding toevertrouwde school. De directeuren zijn verenigd in het Directeurenoverleg, een adviesorgaan voor het college van bestuur. Het college van bestuur en de scholen worden ondersteund door een stafbureau op het gebied van onderwijs, financiën, personeel en beheer.

 

De samenstelling van het CvB

Dhr. J.L. (Jos) de Vriend MME, voorzitter college van bestuur

 

Het stafbureau van de stichting Swalm & Roer is gevestigd

Roerderweg 35, Roermond

Postbus 606, 6040 AP Roermond.

T: 0475-345830

I: www.swalmenroer.nl

E: info@swalmenroer.nl

 

Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur, gericht op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting en de algemene gang van zaken volgens de code Goed Bestuur. Zij treedt op als formele werkgever van de leden van het college van bestuur en heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de belangen van iedereen die bij het primair onderwijs is betrokken. Haar werkzaamheden liggen vast in een reglement.
De raad bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven personen en legt publiekelijk verantwoording af over het door haar uitgevoerde toezicht.

 

  1. mevr. mr. M.J.A.G. (Mieke) van Baal, lid
  2. mevr. B.J.F.M. (Nardie) Berden-van Lier MMO, vicevoorzitter (aftredend en niet herkiesbaar per 22 april 2017)
  3. dhr. drs. M.H.L. (Mischa) Kleukers, lid
  4. mevr. drs. A.J.P. (Anja) Pijls, lid (op voordracht van de GMR); m.i.v. 1 januari 2017 voorzitter
  5. dhr. ir. M.G. (Marc) Schroten, lid (aftredend en niet herkiesbaar per 22 april 2017)
  6. dhr. P.A. (Ton) Zentjens, voorzitter a.i. (aftredend en niet herkiesbaar per 22 april 2017)

 

De strategische koers 2015-2019 van stichting Swalm & Roer, vastgelegd in een koersdocument is gericht opd de vier hoofdlijnen: de brede ontwikkelig van het king, de professional, ICT en partnerschap. De leerling staat centraal en alles draait om de kwaliteit van een optimaal brede ontwikkeling van het kind.

Stichting Swalm & Roer maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 31-02 Midden-Limburg.