Visie

Ontwikkelen

Op onze school staat de ontwikkeling van leerlingen en (professionele) ontwikkeling van leraren centraal. Om tot ontwikkeling te kunnen komen moet een kind zich emotioneel vrij voelen en ‘zin in leren’ hebben. Op onze school hoort iedereen erbij en sluiten wij niemand buiten. Eén van onze streefdoelen is het bieden van passend onderwijs. Daarvoor werken wij de komende jaren toe naar meer gepersonaliseerd leren: kinderen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. Daarvoor bieden wij een breed beredeneerd onderwijsaanbod; naast de belangrijke vakken als lezen, taal, rekenen en wereldoriëntatie besteden wij ook veel aandacht aan de culturele, creatieve, muzikale en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. Dit doen wij o.a. door middel van thematisch werken en de inzet van ICT-middelen. Ten behoeve van het ‘leren van de leerlingen’ worden onze ouders/verzorgers actief bij de cognitieve en sociale ontwikkeling van hun kind(eren) betrokken. Daarnaast werken alle medewerkers (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling.

 

Ontmoeten

Op onze school gaan we uit van verschillen tussen leerlingen en gaan we er vanuit dat kinderen het beste leren in interactie met anderen (Sociaal Constructivisme). Leraren en ouders/verzorgers werken samen aan de ontwikkeling van het kind. Om de ontwikkelingen in de maatschappij adequaat bij te houden, vinden wij het belangrijk het onderwijs ‘van buiten’ naar ‘binnen’ te halen. Daarvoor creëren wij, zowel binnen als buiten de school, formele en informele leersituaties. Daarbij vinden wij het belangrijk dat kinderen ten behoeve van hun leerproces zelf keuzes mogen maken.

 

Onderzoek

Ons onderwijsaanbod is gebaseerd op informatie afkomstig van recent (wetenschappelijk) (praktijk)onderzoek (Biesta, Gardner, Hattie, Marzano e.a.) en praktijkervaring van collega’s in en buiten de school. Een voorwaarde om tot leren te komen is je veilig voelen en nieuwsgierig zijn. Dit geldt voor zowel leerlingen als leraren. Op onze school werken wij samen aan het creëren van een gezonde, gestructureerde en uitdagende leer- en werkomgeving die kinderen én werknemers stimuleert om ten behoeve van haalbare en ambitieuze doelen op onderzoek te gaan en het beste uit zichzelf te halen.

 

Ondernemen

Jezelf ontwikkelen betekent ook lef en doorzettingsvermogen hebben en de wil de wereld om je heen te exploreren en te verkennen. Op onze school creëren wij ten behoeve van de persoonlijke en professionele ontwikkeling leersituaties waarin leerlingen en leraren ten behoeve van hun leerdoel(en) worden gestimuleerd en uitgedaagd te ‘ondernemen’ en richten wij ons op ontwikkeling van vaardigheden en attitudes die hiervoor nodig zijn.

Opbrengstgericht

De term wekt wellicht een gevoel van ‘prestatiegerichtheid’ op. Ons doel is echter, dat kinderen zich breed ontwikkelen en door middel van ons onderwijsaanbod en onze begeleiding in staat zijn het hoogst haalbare uit zichzelf halen. Het ene kind heeft een rekentalent, het andere een muziektalent. Wij willen dat onze kinderen hun talenten ontdekken en kunnen gebruiken en daarmee het beste uit zichzelf kunnen halen. De ontwikkeling (het proces) volgen wij nauwgezet. Dit doen wij door planmatig gegevens te verzamelen (methodegebonden en Cito toetsen én eigen observaties), deze te analyseren, te interpreteren en deze informatie te gebruiken voor het stellen van nieuwe leerdoelen en het opstellen van onderwijsactiviteiten. Leerlingen en ouders worden actief bij dit proces betrokken.

 

Onze slogan weerspiegelt onze visie op leren:

 

‘De krachtvanontmoetingleidttotontwikkeling.’

 

Visie op leren

Wij willen een lerende organisatie zijn, waarbij het leren met en van elkaar centraal staat. Daarvoor is het belangrijk dat onze kinderen met plezier naar school komen, een bij hun ontwikkeling passend onderwijsaanbod krijgen en leren doordat ze nieuwsgierig zijn. Een voorwaarde om tot leren te kunnen komen is dat een kind zich emotioneel vrij voelt en authentiek mag zijn en dat de leerkracht het kind daadwerkelijk kent. Daarnaast is het van belang dat een kind zich in een voor hem/haar betekenisvolle leeromgeving bevindt waarin het gemotiveerd is om doelgericht, in samenwerking met anderen, op zoek te gaan naar informatie om nieuwe kennis te construeren. Wij vinden het van belang dat een kind leert zichzelf hierin doelen te stellen, het eigen leerproces te sturen en hierop te reflecteren. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen naast kennis ook vaardigheden, handelingen, attitudes en vooral hun talenten ontwikkelen. Dit geldt ook voor de mensen die op onze school werken. Wij zien het leren voor zowel de leerlingen als de leerkrachten als een actief en sociaal proces, gericht op een ‘leven lang leren’. Daarmee raken wij de kern van de professionele leergemeenschap; leren is voor onze leerlingen, studenten en leerkrachten een dagelijks terugkerend ‘werkwoord’. Onze ouders/verzorgers hebben daarbij een belangrijke rol, zij zijn onze ‘partners in leren’.

Wij bieden onze leerlingen de mogelijkheid om op diverse manieren en met behulp van diverse (ICT) middelen kennis te verwerven. Hiervoor richten de leerkrachten zowel klassikale als groepsgerichte en individuele instructiemomenten in. We zijn ons ervan bewust dat kinderen niet op een uniforme manier leren. Kinderen verschillen onderling in ontwikkelingsmogelijkheden, ontwikkelingstempo en in behoefte aan ondersteuning bij ontwikkeling en leren. Ter ondersteuning van het leren en de kwaliteitsbewaking heeft de school een gedegen zorgstructuur opgezet.

 

Visie op lesgeven

In onze combinatiegroepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 krijgen de kinderen de lesstof zoveel mogelijk in verschillende niveaugroepen en/of individueel aangeboden. Sommige lessen worden groepsoverstijgend gegeven. Dit betekent dat onze leerkrachten de beginsituatie van de leerlingen moet kennen, over sterke didactische, pedagogische en organisatorische competenties moeten beschikken en een breed scala aan vaardigheden moeten kunnen hanteren. De komende jaren richten we ons stapsgewijs, met behulp van thematisch werken en de inzet van ICT-middelen op het aanbieden van meer gepersonaliseerd leren. Een krachtige en betekenisvolle leeromgeving en interactie met anderen is daarvoor onontbeerlijk.

Belangrijke pedagogische noties op onze school zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische blik, open mind, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

 

 • De school brengt planmatig en doelgericht de onderwijsbehoeften en leerstijlen van de kinderen in kaart, zodat zij binnen een breed beredeneerd onderwijsaanbod aan hun leerdoelen kunnen werken
 • De leerkrachten creëren elke dag een verzorgde, betekenisvolle en gestructureerde leeromgeving die kinderen nieuwsgierig maakt
 • De leerkrachten betrekken ouders/verzorgers bij het vaststellen van bepaalde leerdoelen van hun kind.
 • We hebben hoge verwachtingen van kinderen en collega’s (OP en OOP)
 • Alle activiteiten zijn doelgericht
 • De lessen zijn actief, constructief, doelgericht, authentiek en coöperatief
 • Alle collega’s hanteren bij de instructie aan een grote groep het activerend directe instructiemodel (ADIM) met hierin vooral aandacht voor de terugblik (wat weet ik al), het doel van de les (wat wil ik leren/wat ga ik leren) en de evaluatie (heb ik het/mijn doel bereikt)
 • De lesstof wordt multimediaal aangeboden (woord én beeld)
 • De lesstof wordt gedifferentieerd, minimaal op 3 niveaus aangeboden.

 

Visie op 21st century skills

We onderschrijven het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Echter, in de huidige en toekomstige maatschappij is kennis alleen niet voldoende. Door de globalisering en snelle ICT-ontwikkelingen is het kunnen opzoeken van informatie en weten hoe je deze informatie kunt verbinden met dat wat je al weet om zo nieuwe kennis te kunnen construeren net zo belangrijk geworden. Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de zogenaamde ’21st century skills’ te weten:

 

 • Creatief denken
 • Probleem oplossen
 • Computational thinking
 • Informatie vaardigheden
 • ICT basisvaardigheden
 • Mediawijsheid
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Sociale & culturele vaardigheden
 • Zelfregulering
 • Kritisch denken

 

De gerichtheid van onze school op de 21st century skills heeft gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers.